Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op een consult bij MindRelease.

Artikel 1    De hypnose-, Coaching-, Breintraining- of Neurotraining sessie.

Indien er over MindRelease wordt gesproken word MindRelease en haar medewerkers bedoelt.

1.1    Een consult in het MindRelease Centrum bestaat uit een voorgesprek, sessie en nagesprek. De totale duur van een consult is maximaal 3 uur bij zowel een angst of fobie vraag als bij een persoonlijke coaching sessie. Het consult zal altijd binnen de kaders van de hulpvraag van de cliënt blijven. Hiervoor vult de cliënt een intake formulier in.

1.2   De sessie is een 1 op 1 sessie. Dit betekent dat vrienden, familie of kinderen die meekomen buiten de behandelkamer moeten wachten. Hier dient u rekening mee te houden! Indien de cliënt minderjarig is (jonger dan 18) dan dient een ouder/wettelijke voogd het intake formulier mee te tekenen en expliciet toestemming te geven.

1.3    Voor aanvang van de sessie, tijdens en na de sessie heeft MindRelease mogelijk opnameapparatuur opgesteld staan die de gehele sessie vertrouwelijk op videobeeld kan opnemen. Deze beelden zijn voor intern gebruik en zullen nimmer extern worden gepubliceerd. De beelden worden opgenomen voor eventuele toekomstige behandelingen en/of ontwikkelingen. Het is voor de cliënt niet mogelijk om een kopie van dit beeldmateriaal op te vragen of in te zien.

1.4    De cliënt kan geen garantie afdwingen voor werking van de sessie. Net als bij een medische behandeling is succes van de sessie afhankelijk van vele factoren die wij niet altijd in de hand hebben.

1.5 MindRelease kan geen garanties geven of beloftes doen. Er worden geen diagnoses gesteld en er worden geen specifieke problemen als zodanig behandeld. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.

1.6    Alle door de cliënt verstrekte gegevens blijven in het bezit van MindRelease en worden als vertrouwelijk behandeld en bewaard. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Na beëindiging van de hulpvraag worden de persoonlijke gegevens vernietigd.

1.7    Indien door overmacht MindRelease niet in staat is de sessie op de afgesproken datum en tijdstip uit te voeren dan zal MindRelease in overleg met de cliënt een nieuwe afspraak maken. De cliënt kan dan geen aanspraak doen op schadevergoedingen of andere tegemoetkomingen.

1.8    Indien u verhinderd bent voor een afspraak dient u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24uur van tevoren aan ons te melden. De afspraak kan kosteloos telefonisch of schriftelijk (per email) geannuleerd worden. Indien u zonder afmelding niet op de afspraak verschijnt of kort daarvoor afmeld dan is MindRelease genoodzaakt en gerechtigd de kosten voor de geboekte sessie volledig in rekening te brengen. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te worden via een overboeking op de opgegeven rekening. Indien betaling uitblijft dan zullen alle buitengerechtelijke en incassokosten ten laste komen van cliënt. MindRelease zal hierbij altijd handelen naar redelijkheid en billijkheid.

1.9    Indien client een gratis sessie heeft ontvangen of gewonnen. Dan zullen de resultaten van de sessie in overleg met de cliënt voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

Artikel 2    Prijzen, betalingen en aanbiedingen

2.1    MindRelease is gerechtigd tussentijds prijzen te wijzigen. De cliënt kan zonder schriftelijke boeking geen aanspraak maken op de oude prijzen. Indien de cliënt wel heeft geboekt dan gelden de prijzen die op het moment van boeking van kracht waren.

2.2    MindRelease kan niet aan haar aanbiedingen of prijzen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijzen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3    De in een aanbieding of op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, met uitzondering van de cursus voor rij instructeurs deze zakelijke cursus is exclusief BTW.

2.4    Betaling van de sessie geschied contant of via onze online omgeving MindRelease Academie.

Artikel 3    Aansprakelijkheid en overige bepalingen

3.1    MindRelease heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt. MindRelease baseert zich bij de sessie mede op informatie die de cliënt zelf verstrekt over diens gezondheid en is daarom niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte. De client is hier zelf aansprakelijk voor dat deze de juiste informatie verstrekt en niets achterhoud.

3.2    MindRelease adviseert al haar cliënten om behandeling bij een arts, psycholoog en/of voorgeschreven medicatie nimmer te stoppen zonder dit te overleggen met de behandelende arts of psycholoog. Ook als de hypnosesessie klachten heeft weggenomen. MindRelease kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel of ziekte indien de cliënt alsnog, na aanleiding van een sessie, zonder overleg met zijn/haar behandelende arts of psycholoog, besluit behandeling of medicatie te stoppen. Wij zijn geen vervanging van de reguliere medische en psychologische zorg.

3.3    MindRelease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt voor enige schade, cliënt kiest vrijwillig voor het aangaan van een sessie.

3.4    Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid ten minste beperkt tot het bedrag, dat voor de werkzaamheden, waarin de schade is ontstaan, is gefactureerd door MindRelease.

3.5   MindRelease is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade.

Artikel 4 Online producten.

Onze online producten zijn uitvoerig getest en er zijn geen directe risico’s aan het licht gekomen.

  1. Alle onder artikel 1,2 en 3 bepalingen zijn ook geldig voor onze online producten.
  2. Na betaling kan de klant gebruik maken van het product gedurende de tijd die er voor staat. Dus het gekochte online product heeft een beperkte duur om te gebruiken. Met uitzondering van de persoonlijke op maat gemaakte mp 3 die client ontvangt, client krijgt dit product in zijn of haar bezit om het levenslang te gebruiken. De tijd gaat in direct na de betaling en u kunt direct het product gebruiken.
  3. Al onze online producten kunt u direct gebruiken waardoor de wettelijke tijd die staat voor het zichttermijn vervalt, door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, doet u afstand van uw zichttermijn.
  4. Bij ons product Afvallen met je Brein hanteren wij een niet goed geld terug garantie: Wat houdt deze garantie in, als u binnen de cursus periode van 10 weken op geen enkel moment gewicht kwijt geraakt bent ten opzichte van uw ingevulde gewicht van dag 1 (uw ingevulde gewicht bij de start van de cursus) of als u binnen deze zelfde periode op geen enkel moment buikomtrek bent verloren ten opzichte van uw ingevulde buikomtrek op de dag van de start van de cursus. Voorwaarde is dat u elke week deelneemt aan het webinar en elke week na het webinar alle vragen na waarheid invult. Neemt u niet deel aan het webinar en vult u na het webinar niet alle vragen naar waarheid in dan vervalt direct deze garantie en kunt u geen aanspraak op de niet goed geld terug garantie maken.
  5. U bent ten altijd zelf aansprakelijk bij het aangaan en of gebruiken van ons product. Bij twijfel over het aangaan en/of het product kunt u ons mailen info@mindrelease.nl.
  6. U kunt geen garantie afdwingen voor de werking van de sessie. Succes van de behandeling is van vele factoren afhankelijk, die wij niet in de hand hebben.
  7. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product, volg altijd de aanwijzingen op.
  8. MindRelease is niet geschikt voor mensen met een psychische aandoening, achtergrond enz.. en bij gebruik van bepaalde medicijnen. Bij twijfel vraag altijd toestemming aan uw behandelend arts of psychiater.
  9. Heeft u vragen of klachten dan willen wij dat graag van u horen. U kunt uw klacht of vraag dan mailen naar info@mindrelease.nl

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

MindRelease is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Tilburg onder nummer 180052616.

Algemene voorwaarden

Samenvatting leesbare taal:

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet

MindRelease en haar medewerkers zullen al hun kennis en ervaring  gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, gebaseerd op de informatie die tot onze beschikking staat. Wij zetten ook onze kennis en ervaring in om u in een goede trance te kunnen brengen.

Verbintenis van inzet door de cliënt

Ook de cliënt zelf verbindt zich ertoe om zich in te zetten om zijn of haar doel te bereiken. Hypnotherapie, Brein- en Neuro training is een zeer goed hulpmiddel, maar ook van de cliënt zelf is een inspanning nodig om zijn eigen doel te bereiken. De cliënt blijft immers altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat.

Geen medische diensten

MindRelease en haar medewerkers zijn geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Wij stellen dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie, brein- en neuro training bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Geen garantie mogelijk

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. We gaan er dan ook van uit dat de cliënt zich zal inzetten voor zijn of haar doel en dat de cliënt zich een haalbaar, realistisch einddoel gesteld heeft.

Betwisting:

Wij halen meestal schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie en coaching is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut/coach. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties tijdens een hypnose sessie weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Aanvaarding:

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.